Seniority List

         Class 1, Class 2, Class 3, Class 4

 Sr.No  Designation  Class
Arogya Adhikari 1
2 Vaidhkiya Adhikari 1 1
3 Nagarrachnakar 1
4 Nagar Sachiv 2
5 Asst. Comm 2
6 Antargat Lekha Parishak 2
7 Prashaskiy adhikari 2
8 Panipurvata Abhiyanta - Mecha 2
9 Vaidya 2
10 Vaidhikiy Adhikari Varg - 2 2
11 Nagar Abhinta - Up Abhiyanta Etc 2
12 System Manager 2
13 Kamgar Adhikari 2
14 sahayak Nagar rachanakar 2
15 Lekhapal 3
16 Malmatta Vyavasthapak 3
17 Mukhya Agnishaman Adhikari 3
18 Granthpal 3
19 Rachana Sahayak 3
20 P.H.N 3
21 Head Nurse 3
22 Chemist 3
23 X-ray Tech 3
24 Sub Fire Officer 3
25 Staff Nurse 3
26 Medicak Store Clkerk - Seniour Compondar Cum Clerk 3
27 Mukhyadhapika 3
28 Oversier, Juni. Engg 3
29 Lab. Techni 3
30 Juni Engg. Mecha 3
31 Kanishtha Abhiyanta Vidyat 3
32 Udhyan Paryavekshak 3
33 Electric Superwiser 3
34 Galani Nirikshak 3
35 Adhikshak 3
36 Anna Nirikshak 3
37 Draftsman 3
38 Varishta Sawachata Nirikashka 3
39 Forman 3
40 Aushad Nirman Adhikari 3
41 Fimale fild Worker _A.N.M 3
42 Bahuddeshiya Karmchari 3
43 Mechanikal Cum Garage Incharge 3
44 Head Meter Repairer 3
45 Varishata Lipik 3
46 Sanetari Inspectori, Maleriya Inspector & Market Licenses Inspector 3
47 Senior Mestri 3
48 Senior Pipe Inspector 3
49 Steno Typist 3
50 Vijtantri 3
51 Vruksh Adhikari 3
52 Sub Oversier 3
53 Shikashika 3
54 Building Inspector 3
55 Co-Ordinator 3
56 Sahayak Granthpal 3
57 Telephone Operter 3
58 Leading Firemen 3
59 Mestri 3
60 Filter Opp 3
61 Meter Superwiser 3
62 Pipe Inspector 3
63 Trasser 3
64 Mechanikal Maistry 3
65 Driver 3
66 Fitter - Plumber 3
67 Gavandi 3
68 Lab Asst 3
69 Lineman 3
70 Mashinari Fitter 3
71 Mashinist 3
72 Meter Repairer Cum Fitter 3
73 Surveyor 3
74 Sutar 3
75 Wiremen 3
76 Kanishta Lipik 3
77 Fireman 3
78 Pump Operator & Eletrict Operator 3
79 Las Tochak 3
80 Weldar 3
81 Draser 4
82 Triend Dai 4
83 Office Jamadar, Mukadam, 4
84 Head Mali 4
85 Oil man, Pump, Filter attendent 4
86 Ward sarvent, Lab attendent, valvman 4
87 Peon, Watchman, Aurdarli 4
88 Bagmali 4
89 Cleaner, Kooli Ect 4
90 Dai Aaya 4
91 Final saf safai sewajestata 4